ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลางเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลางเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)